O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Archidiecezji Gdańskiej „Studia Gdańskie”

„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem, w którym są publikowane teksty odzwierciedlające naukową refleksję i badania nad zagadnieniami religijnymi i społeczno-kulturowymi. Prezentowane na łamach czasopisma studia wpisują się we współczesną dyskusję o problemach z zakresu historii religii i Kościoła, egzegezy biblijnej, teologii systematycznej i praktycznej oraz filozofii i socjologii.

Publikowane artykuły są uporządkowane w trzech działach zatytułowanych: nauki teologiczne, nauki humanistyczne i nauki społeczne. Te tytuły są zarazem nazwami trzech dziedzin naukowych, których problematyka wyznacza merytoryczny profil czasopisma.

Wydawcą czasopisma jest Gdańskie Seminarium Duchowne i Kuria Metropolitalna Gdańska. Inicjatorem powstania „Studiów Gdańskich” był biskup gdański Lech Kaczmarek. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1973 roku.

Kolejnymi redaktorami „Studiów Gdańskich” byli: ks. Stanisław Mędala CM (1973-1975), ks. Jerzy Zaremba (1976-1980), ks. Grzegorz Gólski CM (1981-1994), ks. Janusz Balicki (1995-1999), ks. Maciej Bała (2000-2005), ks. Adam Świeżyński (2006-2009), ks. Adam Romejko (2009-2014), ks. Grzegorz Szamocki (od 2014-).

„Studia Gdańskie” są czasopismem indeksowanym w CEJSH, CEEOL, IC JOURNALS MASTER LIST, EBSCO, ERIH Plus i PBN. W 2021 roku uzyskały 40 punktów w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

„Studia Gdańskie” są rozpowszechniane na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).

ISSN: 0137-4338
eISSN: 2720-7102
DOI: 10.26142