Informacje dla autorów

Informacje dla Autorów nadsyłających materiały do „Studiów Gdańskich”

Najbliższe numery

W 2019 roku zapraszamy do publikowania w tomie 44 (termin nadsyłania tekstów: koniec maja 2019) oraz w tomie 45 (termin nadsyłania: koniec września 2019).

Zasady publikowania w „Studiach Gdańskich”

I. Wymóg rzetelności naukowej i jawności finansowej

1. Redakcja wymaga od autorów rzetelności naukowej. Artykuł przekazany do publikacji w „Studiach Gdańskich” powinien być naukowy i oryginalny, dotąd niepublikowany i nie będący aktualnie przedmiotem innego postępowania wydawniczego.
2. Wszelkie wykryte przypadki naukowej nieuczciwości, zwłaszcza tzw. ghostwriting („autorstwo ukryte”) i guest authorship („autorstwo pozorne”), będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawcy, towarzystw i wydawnictw naukowych, itp.).
3. Należy podać informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, finansowym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, towarzystw, organizacji, itp.

II. Prawa autorskie

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:

Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

 • 1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez wytwarzanie – za pomocą dowolnej techniki – egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części;
 • 3. rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części, a także publiczne udostępnianie Utworu lub jakiejkolwiek jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

III. Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów

1. Teksty prac należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres Redakcji „Studiów Gdańskich”: studiagdanskie@diecezjagdansk.pl
2. Nadesłane teksty są przekazywane najpierw do wstępnej oceny redaktorom tematycznym, którzy decydują o dopuszczeniu artykułu do procesu recenzji.
3. Każdy artykuł jest poddany ocenie dwóch recenzentów, przy czym stosowana jest zasada podwójnej anonimowości (double-blind review), tzn. autorzy i recenzenci artykułów nie znają swoich tożsamości.
4. Lista recenzentów współpracujących ze „Studiami Gdańskimi” jest podana na stronie internetowej czasopisma.
5. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny uwzględniwszy ocenę recenzentów oraz ostateczną wersję tekstu dostarczoną przez Autora po ustosunkowaniu się do ewentualnych poprawek sugerowanych przez recenzentów.
6. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych.
7. Teksty niezamówione nie są zwracane.

IV. Wskazania edytorskie

 • 1. Teksty do publikacji należy przesłać w pliku zapisanym w formacie *doc, *docx, *pages lub *rtf.
 • 2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; w przypisach czcionka 10 z odnośnikami w indeksie górnym).
 • 3. Do artykułu należy dołączyć:
  • a) streszczenie i słowa kluczowe (2-5) w języku polskim;
  • b) tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim;
  • c) alfabetyczny wykaz literatury wykorzystanej przy pisaniu artykułu;
  • d) krótki biogram Autora (obejmujący tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy, [afiliację] oraz adres do korespondencji [tradycyjnej i elektronicznej]).
 • 4. Artykuły przesłane do Redakcji powinny być poprawne językowo i stylistycznie oraz mieć przejrzystą strukturę z wyraźnie zaznaczonym wstępem, kolejnymi częściami analizy i zakończeniem.
 • 5. W przesyłanym tekście nie należy stosować żadnego specjalnego formatowania. Akapity zanaczyć enterem, nie dzielić wyrazów i nie stosować wyróżnień.
 • 6. Odwołania bibliograficzne w przypisach oraz końcowy wykaz literatury należy sporządzić według następujących norm:
  • a) tytuły utworów: monografii, dzieł zbiorowych, artykułów i haseł encyklopedycznych – kursywą;
  • b) nazwy czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie, w całości (nie skrótami);
  • c) nazwa serii wydawniczej i numer publikacji – po tytule, w nawiasie, czcionka prosta, numer oddzielony średnikiem)
  • d) skróty polskie (nie łacińskie): dz. cyt., jw., por., red., t., tł.;
  • e) w przypisie, w odwołaniu do dzieła wspomnianego w miejscu tytułu – skrót dz. cyt. (jeżeli wcześniej wspomniano tylko jedno dzieło danego autora); tytuł skrócony (jeżeli w artykule są odwołania do więcej niż jednego dzieła tego samego autora);
  • f) w wykazie literatury – nazwisko, potem przecinek i inicjał imienia; w przypadku rozdziału/części dzieła zbiorowego lub artykułu – zakres stron całego tekstu;
  • g) numer wydania – cyfra w indeksie górnym tuż przed rokiem wydania.
  • h) dwóch lub trzech autorów/redaktorów – inicjały imion i nazwiska oddzielone myślnikiem;
  • i) czterech lub więcej autorów/redaktorów – inicjał/y imienia/imion i nazwisko oraz skrót „i in.”
  • j) numer wydania – cyfra w indeksie górnym tuż przed rokiem wydania;
  • k) oczyt ze strony internetowej – strona internetowa, spacja, w nawiasie kwadratowym data odczytu.

Przykłady:

 • a i b) odwołanie do monografii, rozdziału pracy zbiorowej, artykułu i hasła w encyklopedii / słowniku:
  • A. Zwoliński, Wielkie religie Wschodu, Kraków 2008, s. 15-17.
  • A.S. Jasiński, Prorocy epoki królewskiej wobec obcych narodów, w: Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 168.
  • G. Szamocki, Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2-9. Apel deuteronomisty i jego bezpośredni adresaci, „Collectanea Theologica” 77/3 (2007), s. 23.
  • R.A. Oden, Myth and Mythology, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman, New York 1992, s. 951.
 • c) odwołanie do rozdziału pracy zbiorowej publikowanej w serii wydawniczej:
  • J.E. Dyck, Ezra 2 in Ideological Critical Perspective, w: Rethinking Contexts, Rereading Texts. Contributions from the Social Sciences to Biblical Interpretation (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series; 299), red. D.J.A. Clines – P.R. Davies, Sheffield 2000, s. 142.
 • d) odwołanie do dzieła przetłumaczonego na j. polski:
  • L.H. Feldman, Judaizm palestyński i diaspory w I wieku, w: Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. H. Shanks, tł. W. Chrostowski, Warszawa 2013, s. 47.
 • e) odwołanie do utworu wcześniej wspomnianego:
  • H.-J. Fabry, Der Altarbau der Samaritaner –ein Produkt der Text- und Literargeschichte?, w: Die Textfunde vom Toten Meer und der Text der Hebräischen Bibel, red. U. Dahmen i in., Neukirchen-Vluyn 2000, s. 50.
  • H.-J. Fabry, dz. cyt., s. 50.
  • H.-J. Fabry, Der Altarbau der Samariter, s. 50.
 • f) książka i artykuł w wykazie literatury
  • Lemański, J., Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002.
  • Blenkinsopp, J., Temple and Society in Achaemenid Judah, w: Second Temple Studies, 1: The Persian Period (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series; 299), red. P.R. Davies, Sheffield 1991, s. 22-53.
  • Koch, K., Ezra and the Origins of Judaism, „Journal of Semitic Studies” 19/2 (1974), s. 173-197.
 • g) autor/redaktor/tłumacz ma więcej imion
  • R.A. Oden, Myth and Mythology, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman, New York 1992, s. 951.
 • h) dwóch lub trzech autorów/redaktorów
  • R.B. Coote – K.W. Whitelam, The Emergence of Early Israel in Historical Perspective (The Social World of Biblical Antiquity Series; 5), Sheffield 1987.
 • i) czterech lub więcej autorów/redaktorów
  • R. Albertz i in., Frühe Hochkulturen. Ägypter –Sumerer –Assyrer –Babylonier –Hethiter –Minoer –Phöniker –Perser, Leipzig 1997.
 • j) książka w kolejnym wydaniu
  • M. Liverani, Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Roma 22004.
 • k) odczyt ze strony internetowej
  • www.abbaye-saint-benoit.ch/bossuet/volume012/027.htm [20.05.2014].

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi numerami „Studiów Gdańskich”, które są dostępne w formacie pdf na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja