Informacje dla autorów

Informacje dla Autorów nadsyłających materiały do „Studiów Gdańskich”

Najbliższe numery

W 2020 roku zapraszamy do publikowania w tomie 46 (termin nadsyłania tekstów: koniec maja 2020) oraz w tomie 47 (termin nadsyłania tekstów: koniec września 2020).

Zasady publikowania w „Studiach Gdańskich”

I. Wymóg rzetelności naukowej i jawności finansowej

 • 1. Redakcja wymaga od autorów rzetelności naukowej. Artykuł przekazany do publikacji w „Studiach Gdańskich” powinien być naukowy i oryginalny, dotąd niepublikowany i nie będący aktualnie przedmiotem innego postępowania wydawniczego.
 • 2. Wszelkie wykryte przypadki naukowej nieuczciwości, zwłaszcza tzw. ghostwriting („autorstwo ukryte”) i guest authorship („autorstwo pozorne”), będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawcy, towarzystw i wydawnictw naukowych, itp.).
 • 3. Należy podać informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, finansowym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, towarzystw, organizacji, itp.

II. Prawa autorskie

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:

Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:

 • 1. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez wytwarzanie – za pomocą dowolnej techniki – egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego części;
 • 3. rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części, a także publiczne udostępnianie Utworu lub jakiejkolwiek jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

III. Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów

 • 1. Teksty prac w wersji elektronicznej należy zgłosić i załączyć po zalogowaniu się lub zarejestrowaniu na https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sg/.
 • 2. Teksty są przekazywane najpierw do wstępnej oceny redaktorom tematycznym, którzy decydują o dopuszczeniu artykułu do procesu recenzji.
 • 3. Każdy artykuł jest poddany ocenie dwóch recenzentów z zastosowaniem zasady podwójnej anonimowości (double-blind review), tzn. autorzy i recenzenci artykułów nie znają swoich tożsamości.
 • 4. Lista recenzentów współpracujących ze „Studiami Gdańskimi” jest podana na stronie internetowej czasopisma.
 • 5. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje Redaktor Naczelny, uwzględniwszy ocenę recenzentów oraz ostateczną wersję tekstu dostarczoną przez autora po ustosunkowaniu się do ewentualnych korekt sugerowanych przez recenzentów.
 • 6. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych.

IV. Wskazania edytorskie

 • 1. Objętość artykułu (łącznie z wykazem literatury) nie powinna przekraczać 20 stron w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; w przypisach czcionka 10 z odnośnikami w indeksie górnym).
 • 2. Do artykułu należy dołączyć:
  • a) streszczenie i słowa kluczowe (2-5) w języku polskim;
  • b) tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim;
  • c) alfabetyczny wykaz literatury wykorzystanej przy pisaniu artykułu;
  • d) krótki biogram Autora (obejmujący tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy, [afiliację] oraz adres do korespondencji [tradycyjnej i elektronicznej]).
 • 3. Artykuły przesłane do Redakcji powinny być poprawne językowo i stylistycznie oraz mieć przejrzystą strukturę z wyraźnie zaznaczonym wstępem, kolejnymi częściami analizy i zakończeniem.
 • 4. W przesyłanym tekście nie należy stosować żadnego specjalnego formatowania. Akapity zanaczyć enterem, nie dzielić wyrazów i nie stosować wyróżnień.
 • 5. Odwołania bibliograficzne w przypisach oraz końcowy wykaz literatury należy sporządzić według następujących norm:
  • a) tytuły utworów: monografii, dzieł zbiorowych, artykułów i haseł encyklopedycznych – kursywą;
  • b) nazwy czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie, w całości (nie skrótami);
  • c) nazwa serii wydawniczej i numer publikacji – po tytule, w nawiasie, czcionka prosta, numer oddzielony średnikiem)
  • d) skróty polskie (nie łacińskie): dz. cyt., jw., por., red., t., tł.;
  • e) w przypisie, w odwołaniu do dzieła wspomnianego w miejscu tytułu – skrót dz. cyt. (jeżeli wcześniej wspomniano tylko jedno dzieło danego autora); tytuł skrócony (jeżeli w artykule są odwołania do więcej niż jednego dzieła tego samego autora);
  • f) w wykazie literatury – nazwisko, potem przecinek i inicjał imienia; w przypadku rozdziału/części dzieła zbiorowego lub artykułu – zakres stron całego tekstu;
  • g) numer wydania – cyfra w indeksie górnym tuż przed rokiem wydania.
  • h) dwóch lub trzech autorów/redaktorów – inicjały imion i nazwiska oddzielone myślnikiem;
  • i) czterech lub więcej autorów/redaktorów – inicjał/y imienia/imion i nazwisko oraz skrót „i in.”
  • j) numer wydania – cyfra w indeksie górnym tuż przed rokiem wydania;
  • k) oczyt ze strony internetowej – strona internetowa, spacja, w nawiasie kwadratowym data odczytu.

Przykłady:

 • a i b) odwołanie do monografii, rozdziału pracy zbiorowej, artykułu i hasła w encyklopedii / słowniku:
  • A. Zwoliński, Wielkie religie Wschodu, Kraków 2008, s. 15-17.
  • A.S. Jasiński, Prorocy epoki królewskiej wobec obcych narodów, w: Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 168.
  • G. Szamocki, Opowiadanie o obrzezaniu w Joz 5,2-9. Apel deuteronomisty i jego bezpośredni adresaci, „Collectanea Theologica” 77/3 (2007), s. 23.
  • R.A. Oden, Myth and Mythology, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman, New York 1992, s. 951.
 • c) odwołanie do rozdziału pracy zbiorowej publikowanej w serii wydawniczej:
  • J.E. Dyck, Ezra 2 in Ideological Critical Perspective, w: Rethinking Contexts, Rereading Texts. Contributions from the Social Sciences to Biblical Interpretation (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series; 299), red. D.J.A. Clines – P.R. Davies, Sheffield 2000, s. 142.
 • d) odwołanie do dzieła przetłumaczonego na j. polski:
  • L.H. Feldman, Judaizm palestyński i diaspory w I wieku, w: Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju, red. H. Shanks, tł. W. Chrostowski, Warszawa 2013, s. 47.
 • e) odwołanie do utworu wcześniej wspomnianego:
  • H.-J. Fabry, Der Altarbau der Samaritaner –ein Produkt der Text- und Literargeschichte?, w: Die Textfunde vom Toten Meer und der Text der Hebräischen Bibel, red. U. Dahmen i in., Neukirchen-Vluyn 2000, s. 50.
  • H.-J. Fabry, dz. cyt., s. 50.
  • H.-J. Fabry, Der Altarbau der Samariter, s. 50.
 • f) książka i artykuł w wykazie literatury
  • Lemański, J., Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002.
  • Blenkinsopp, J., Temple and Society in Achaemenid Judah, w: Second Temple Studies, 1: The Persian Period (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series; 299), red. P.R. Davies, Sheffield 1991, s. 22-53.
  • Koch, K., Ezra and the Origins of Judaism, „Journal of Semitic Studies” 19/2 (1974), s. 173-197.
 • g) autor/redaktor/tłumacz ma więcej imion
  • R.A. Oden, Myth and Mythology, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 4, red. D.N. Freedman, New York 1992, s. 951.
 • h) dwóch lub trzech autorów/redaktorów
  • R.B. Coote – K.W. Whitelam, The Emergence of Early Israel in Historical Perspective (The Social World of Biblical Antiquity Series; 5), Sheffield 1987.
 • i) czterech lub więcej autorów/redaktorów
  • R. Albertz i in., Frühe Hochkulturen. Ägypter –Sumerer –Assyrer –Babylonier –Hethiter –Minoer –Phöniker –Perser, Leipzig 1997.
 • j) książka w kolejnym wydaniu
  • M. Liverani, Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Roma 22004.
 • k) odczyt ze strony internetowej
  • www.abbaye-saint-benoit.ch/bossuet/volume012/027.htm [20.05.2014].

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi numerami „Studiów Gdańskich”.

Redakcja