O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Archidiecezji Gdańskiej „Studia Gdańskie”

„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem prezentującym badania z dziedziny nauk teologicznych w kontekście tematyki z zakresu dyscyplin humanistycznych i społecznych. Wydawcą czasopisma jest Gdańskie Seminarium Duchowne i Kuria Metropolitalna Gdańska.

„Studia Gdańskie” powstały w 1972 roku z inicjatywy ówczesnego biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka (pierwszy numer czasopisma ukazał się w roku 1973). Początkowo kolejne tomy „Studiów Gdańskich” ukazywały się nieregularnie (co dwa, trzy lata). Od 1998 roku „Studia Gdańskie” stały się rocznikiem, a od 2007 roku półrocznikiem.

Kolejni redaktorzy naczelni „Studiów Gdańskich”: ks. Stanisław Mędala CM (1973-1975), ks. Jerzy Zaremba (1976-1980), ks. Grzegorz Gólski CM (1981-1994), ks. Janusz Balicki (1995-1999), ks. Maciej Bała (2000-2005), ks. Adam Świeżyński (2006-2009), ks. Adam Romejko (2009-2014), ks. Grzegorz Szamocki (2014-).

„Studia Gdańskie” są publikowane paralelnie w wersji papierowej i elektronicznej. Są czasopismem recenzowanym. W wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. otrzymały 20 punktów.

„Studia Gdańskie” są indeksowane w CEJSH, CEEOL, IC Journals Master List, EBSCO, ERIH Plus i PBN.

Macierzysta strona internetowa „Studiów Gdańskich” z wersją polsko- i angielskojęzyczną: http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl.

Od stycznia 2020 r. „Studia Gdańskie” znajdują się na platformie czasopism naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (https://czasopisma.uksw.edu.pl), stanowiącej odtąd podstawowe miejsce dostępu do opublikowanych tekstów w wersji elektronicznej, zgłoszeń tekstów do publikacji oraz niezbędnych dla autorów informacji o czasopiśmie i zasadach stosowanej w nim procedury wydawniczej.